• info@u26gemeenten.nl

Speerpunten van U26 GEMEENTEN

Speerpunten van U26 GEMEENTEN

U26 GEMEENTEN wil de volgende doelstellingen in de komende periode realiseren.

1. Bestuur en financiën

 • Intensieve inspraakprocedures met inwoners.
 • Instellen van een bindend of correctief referendum.
 • Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking.
 • Transparante overheid: duidelijkheid in besluitvorming én in financiën.

2. Wonen en ruimtelijke ordening

 • Geen ‘van boven’ opgelegde bouwopgave.
 • De beslissing om wel/niet te bouwen buiten de rode contouren, is veelal een vraagstuk voor gemeenten. Wij van U26 GEMEENTEN willen maximaal inbreiden binnen rode contouren. Indien er geen ruimte is, streven wij naar verdere uitbreiding aan de randen van kernen en steden.
 • Lokale werkgelegenheid contra uitbreiding voor woon- en werkverkeer.

3. Milieu, duurzaamheid en energietransitie 

 • Stimuleren en faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven.
 • Rekening houden met beschikbare draagkracht van mensen.
 • Eventuele overgang naar waterstofgas onderzoeken en faciliteren. Dit is mogelijk een goede vervanger. Het aardgasnetwerk blijft hierbij bruikbaar.
 • Plaatsing van windmolens op land tegengaan. Alleen daar waar het goed mogelijk is, is het akkoord. Indien dit niet mogelijk is, moeten er alternatieven worden onderzocht en ingezet.

4. Mobiliteit en veiligheid

 • Hoogwaardig secondair provinciaal wegenverkeersplan opstellen; goede randwegen creëren en gevaarlijke provinciale wegen en knelpunten aanpakken.
 • Snelfietspaden realiseren en eventueel verbreden. Inwoners stimuleren om de fiets te nemen.
 • Continuïteit in het busvervoer waarborgen (ook tussen dorpen).
 • Boa’s beter opleiden en meer verantwoordelijkheden geven: meer inzet op scholing en training.

5. Economie en werkgelegenheid 

 • Extra inzet op samenwerking tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid (denk aan extra stageplekken).
 • Actieve promotie zodat internationale bedrijven zich willen vestigen in de provincie. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid, ook buiten de steden.
 • Bij groei in de economie rekening houden met mobiliteit en milieu. Wonen en werken dichter bij elkaar houden.

6. Natuur, landbouw en recreatie 

 • Zuinig zijn op de natuur door o.a. beter onderhoud.
 • Aandacht voor goede waterkwaliteit: goed beheer en het geven van ruimte.
 • Dieren een fatsoenlijke leefomgeving bieden. Wanneer dieren een probleem vormen: proportionele oplossingen doorvoeren of verplaatsen.
 • Grensoverschrijdende recreatie coördineren, desnoods onderbrengen binnen gemeenten. Samenwerking bewerkstelligen.
 • De ecologische hoofdstructuur vergroten.
 • Aanleg zonneweiden landbouwgronden met monocultuur.

7. Cultuur en historisch erfgoed

 • Extra inzet op onderhoud en restauratie van monumenten.
 • Multifunctionele invulling bedenken voor oude, ‘onpopulaire’ gebouwen.