Ons Kompas

Voorwoord U26 GEMEENTEN.

De onafhankelijke lokale beweging in
Nederland groeit. De laatste
gemeenteraadsverkiezingen in maart jl. hebben dat 
nogmaals bewezen met 36,4% stemmers!

Niet voor niets zijn wij daardoor de grootste
politieke stroming in Nederland.
Met onze lokale onafhankelijke partijen
in Utrecht zou dat minimaal enkele
statenzetels moeten opleveren bij komende
Provinciale Staten verkiezingen in 2023.

Ook wij als lokalen verdienen een eigen plek in de Provincie
Utrecht. Daar kunnen de lokalen dan hun stem 
laten horen en meedenken over onze
toekomst van onze mooie groene Utrechtse provincie!

Door SAMEN te werken staan we sterker:

Eenheid in verscheidenheid.

Onze campagne gaat zich dan ook daarop
richten waarbij onze kieslijst gevuld zal zijn
met betrokken lokale helden, die niet alleen 
weten wat er lokaal speelt maar ook op
provinciaal gebied in hun regio.

Samenwerken met andere partijen is
daarbij tevens essentieel waarbij we ook
graag de verbinding met onze eigen Utrechtse
inwoners maken.

Dit verkiezingsprogramma is van onderop
tot stand gekomen door de speerpunten lokaal 
In te brengen. Welke belangrijk zijn in de komende Utrechtse 
bestuursperiode.
De Lokale Partijen in Utrecht zijn een platform
voor onafhankelijke politiek in ons Utrecht.

Onze platform leden behouden hun eigen
identiteit, zelfstandigheid en de eigen
naam.

Doe juist daarom mee?

En kies ook provinciaal


MAXIMAAL LOKAAL

Moeten er meer mega windturbines  in de provincie Utrecht komen?

U26 GEMEENTEN is groot voorstander dat de mega windturbines op zee komen en niet op het land. Echter vinden we dat met alternatieven maximaal eigen energie moeten opwekken in de provincie Utrecht.

Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, mogen zonnepanelen ook op weilanden worden geplaatst

Mits er drie of viervoudig gebruik van grond gemaakt wordt.
1. Dat er geiten of schapen kunnen grazen.
2. Er gewandeld kan worden.
3. Er fruit geteeld kan worden bv. aardbeien aan de onderzijde van de zonnepanelen.
4. Er bijenlinten en wilde bloemen gezaaid worden.

In de provincie Utrecht mag een kerncentrale komen 

Doordat de Provincie Utrecht te dichtbevolkt is vinden wij dit als U26 GEMEENTEN  onverantwoordelijk.

Om de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker te maken, moet de provincie extra inzetten op het plaatsen van openbare laadpalen

Daar waar het verantwoord kan, echter moet het niet ten kostte gaan van de gewone parkeerplekken.

Als gemeenten onvoldoende duurzame energie opwekken, moet de provincie deze gemeenten dwingen dit te doen

Wij zijn tegen het aanwijzingsbeleid vanuit de Provincie.

Er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied

Mits er geen bomen gekapt worden, maar naar uitbreiding in en op weilanden die aansluiten aan de bebouwde kom.

Als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, moet de provincie hen dwingen dit te doen

Dit is gemeentebeleid en niet aan de Provincie.

Er moeten zoveel mogelijk woningen gebouwd worden in polder Rijnenburg, ook als op deze plek dan geen duurzame energie opgewekt kan worden (1/2)

Als er veel woningen gebouwd worden, wel met zonnepanelen op het dak, maar geen mega windturbines en grote zonnevelden.

In de polder Rijnenburg moeten woningen worden gebouwd (2/2)

Voorstander in het kader van de versnellingsopgave.

De provincie moet toestaan dat mensen permanent in een recreatiewoning kunnen wonen

I.v.m. de woningnood zijn wij voorstander waardoor er een betere doorstroming komt. De versnellingsopgave wordt hiermee geholpen.

De provincie moet extra gaan inzetten op woningen die er tijdelijk staan, ook als dat op de lange termijn duurder is

Het moet duurzaam gebouwd worden waardoor het later hergebruikt kan worden. Modulaire bouw.

Om de uitstoot van stikstof te verminderen mag de provincie boeren gedwongen uitkopen 

De boeren die willen stoppen kunnen zelf in gesprek gaan met de Provincie, maar niet gedwongen worden.

Om boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstof beleid.

De Provincie moet zelfstandig de keuzes kunnen maken in overleg met de individuele boer en niet vanuit Den Haag zich dit laten opleggen

De provincie moet vaker opkomen voor de belangen van boeren, ook als dit leidt tot schade aan de natuur 

De boeren kunnen en willen innoveren en verduurzamen en de natuur helpen en beheren. Hierdoor ontstaat er juist geen schade aan de natuur. Een mooie samenwerking.

De provincie moet bestaande natuurgebieden uitbreiden, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond

Dit kan alleen als er natuurgebieden verder worden gekoppeld aan het ecosysteem en anders niet.

In de provincie Utrecht is geen ruimte voor de wolf

Voor de Provincie Utrecht is dit niet wenselijk daar wij te dichtbevolkt zijn.

Om natuurgebieden (zoals de Vinkeveense Plassen en de Utrechtse Heuvelrug) te beschermen, mag recreatie daar worden beperkt

Recreatie is heel belangrijk in de Provincie juist rond de grote steden. Ook voor de lokale economie.

Recreatiegebieden moeten altijd gratis toegankelijk zijn

Dit is essentieel voor de inwoners van de Provincie om in hun eigen omgeving veilig te kunnen recreëren.

Moeten de meest milieuvervuilende bedrijven  weg uit de provincie Utrecht, ook al gaat dat ten koste van werkgelegenheid

De bedrijven moeten niet weg ten koste van werkgelegenheid, maar verduurzamen.

De provinciale wegenbelasting moet worden verlaagd, ook al moet de provincie daardoor bezuinigen.

De Provincie moet de wegenbelasting gebruiken voor eigen onderhoud van het provinciale wegennetwerk en niet voor allerlei ander zaken.

Bij belangrijke besluiten moet de provincie een referendum houden.

Mits deze dan ook bindend is.

De provincie moet kleinere gemeenten aanmoedigen om samen als één gemeente verder te gaan

Iedere gemeente ook de kleinere moet zijn eigen identiteit kunnen behouden. Opschalen heeft niet altijd het gewenste effect.

In de provincie Utrecht mogen nieuwe bedrijventerreinen komen, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied

Nee, alleen binnen de rode contouren en het transformeren van oude bedrijventerreinen.

De provincie moet de komst van grote distributiecentra tegenhouden, ook als hierdoor banen verloren gaan

Eerst de bestaande distributiecentra transformeren of her bestemmen.

De provincie Utrecht moet zich verzetten tegen de komst van extra asielzoekerscentra

In de Provincie leveren wij al voldoende bijdrage aan de opvang van asielzoekers.

De provincie Utrecht moet meer grote sportevenementen naar de provincie halen, ook als dat de provincie extra geld kost

Er zijn nu al voldoende sportevenementen in de Provincie.

De provincie moet bezuinigen op kunst en cultuur

Cultuur is sociaal en maatschappelijk van groot belang en voor de ontwikkeling van jong en oud.

De provincie moet extra geld uittrekken voor verenigingen en dorpshuizen die door de gestegen gasprijzen in de financiële problemen komen

Juist nu in deze tijd, aangezien de verenigingen en dorpshuizen van groot sociaal belang zijn.

De provincie moet meer investeren in voorzieningen in kleine dorpen, ook als deze weinig gebruikt worden

Kleine dorpen worden als er niet in de voorzieningen wordt geïnvesteerd nog verder in een isolement geduwd.

De provincie Utrecht moet meer geld uittrekken voor de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders)

Belangrijk om de taal te leren en een actieve bijdrage te leveren aan het arbeidsproces.

Als gemeenten onvoldoende statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) huisvesten, moet de provincie ingrijpen

Dit moet naar verhouding van het aantal inwoners de taak zijn van de gemeente.

De provincie moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als auto’s dan minder goed kunnen doorrijden

Daar waar het mogelijk is zeker doen voor de fietsers,maar de auto ook de gewenste ruimte kan blijven houden.

De provincie moet extra geld investeren in het openbaar vervoer, ook al is er dan minder geld voor het autoverkeer

Openbaar vervoer is zeer belangrijk voor de dorpen en kleine kernen en moet behouden blijven. Op deze wijze de verleiding realiseren om de auto vaker te laten staan.

De provincie moet ervoor zorgen dat naar kleine dorpen vaker een bus rijdt, ook al moet de provinciale wegenbelasting daarvoor omhoog

Daar het alternatief, de schone waterstofbus, er al is en men daardoor geen wegenbelasting meer hoeft te betalen

De provincie moet extra geld uittrekken voor het uitbreiden van tramverbindingen, ook al moet de provinciale wegenbelasting daarvoor omhoog 

De uitbreiding van de tramverbinding is overbodig door ruimte gebrek. De waterstofbus is breder inzetbaar dan de tram ooit zal zijn. De waterstofbus gebruik maakt van de bestaande infrastructuur. Daardoor schoon de dorpen en kleine kernen, maar ook te stad optimaal kan blijven bedienen.

Inwoners met een laag inkomen moeten gratis gebruik kunnen maken van provinciaal streekvervoer, ook al kost dit de provincie geld

Een goed vervoer met gewenste verspreiding moet voor iedereen haalbaar zijn.

Provinciale wegen mogen worden uitgebreid met extra rijstroken, ook al verdwijnt er dan groen

Alleen daar waar de veiligheid er verder mee gediend is b.v rotondes, ovondes, opritten en afslagen.

De provincie moet zich inzetten voor het verbeden van de A27, ook al moeten daarvoor bomen bij bos Amelisweerd gekapt worden

Wij wensen rondom de stad Utrecht geen verdere ontbossing. Behoud van de groene longen.

De maximumsnelheid op provinciale wegen moet op veel meer plekken worden verlaagd van 80 naar 60 km per uur

Alleen daar waar woningen aanwezig zijn moet de snelheid van de provinciale weg terug naar 60 km. Belangrijk voor de veiligheid van de inwoners maar verder op de provinciale weg 80 km behouden.

De provincie moet er alles aan doen om het aantal rijstroken op de Rijnbrug uit te breiden, ook als dat de provincie extra geld kost

Voor de veiligheid en bereikbaarheid voor de extra woningbouw die daar verder gerealiseerd gaat worden is dit van groot belang.