Natuur, landbouw en recreatie

Groen, bomen en water

Veel groen is niet alleen mooi, het heeft ook ontzettend veel positieve invloed op onze gezondheid en de recreatiemogelijkheden in een gebied. Behoud van de natuur heeft daarom hoge prioriteit bij U26 GEMEENTEN. In sommige delen van de provincie Utrecht is de natuur kenmerkend voor de omgeving, hier moeten we uiteraard zuinig op zijn! In andere (stedelijke) delen is groen helaas wat minder vanzelfsprekend. Óók in deze gebieden is het belangrijk om groene longen te creëren.

Wat groen is moet groen blijven, wat groener kan groener doen!

Voor CO2-reductie en de versterking van biodiversiteit is een uitbreiding van natuurwaarden vereist. Ontbossing en bomenkap moet daarom ook zoveel mogelijk voorkomen worden. Als dit niet lukt –bijvoorbeeld omdat er sprake is van zieke bomen, of bomen die gevaar opleveren-, dan moet men zich wijden aan voldoende herplanting in de omgeving.

Een goede waterkwaliteit in de provincie is van primair belang. Wij kunnen niet gezond leven zonder goede water- en bodemkwaliteit. Dit onderwerp mag dan ook niet ondergesneeuwd worden en moet binnen alle projecten overwogen worden. Afvoer van hemelwater en de riolering moet bijvoorbeeld in de puntjes geregeld zijn. Een voorbeeld van wat de provincie kan doen, is het stimuleren van grootschalige afkoppeling van hemelwater. Er moet tevens aandacht zijn voor de effecten van bodemdaling door een laag grondwaterpeil. Ondernemers kunnen zich echter wel zelf aan omstandigheden aanpassen en moeten eventuele gevolgen voor diens rekening nemen als zijnde het normale bedrijfsrisico.

Dieren

Dieren hebben een grote waarde voor de natuur. Denk bijvoorbeeld aan vogels en vlinders, maar ook aan bijen en hommels. Ons voedsel is voor een groot deel afhankelijk van bestuiving door bijen en hommels. Om deze reden is het belangrijk dat deze populatie niet daalt. De provincie kan bijen ook een handje helpen, door een fatsoenlijke leefomgeving te bieden. Hierbij is het van belang dat er ook meer goed opgeleide imkers komen.

Om andere dieren bij te staan, zou het goed zijn om –waar mogelijk- ecotunnels te realiseren. Deze tunnels liggen onder de grote weg en zorgen ervoor dat dieren veilig naar de andere kant kunnen lopen. Een ecotunnel neemt minder ruimte in dan ecoduct. Tevens past een ecotunnel vaak goed in een natuurlijke omgeving.

Sommige dieren zorgen voor problemen door overpopulatie. Denk bijvoorbeeld aan ganzen die gewassen van boeren vernielen. Hiervoor moeten noodzakelijke oplossingen worden bedacht. Ingrijpen in het natuurlijke evenwicht mag alleen als dat het enige alternatief is tegen overbevolking van schade-berokkende dieren. U26 GEMEENTEN is van mening dat dieren in alle gevallen waardig behandeld moeten worden.

Inrichting van het landschap

Agrariërs en veeboeren moeten worden ondersteund in het versterken van biodiversiteit en het overschakelen van een monocultuur naar een multicultuur. U26 GEMEENTEN vindt dat er méér overleg moet komen tussen de provincie, de agrarische sector en de recreanten als het gaat om een creatief en nuttig gebruik van beperkte ruimte.

Een zonneweide is wellicht voor het milieu, maar gaat soms ook in grote mate ten koste van het landschap. Daar waar de kwaliteit van het landschap waardevol wordt geacht, moeten andere initiatieven verzonnen worden. Op landbouwgronden met monoculturen zien wij wel graag zonneweides.

Recreatie

U26 GEMEENTEN wil recreatiemogelijkheden buiten stedelijke gebieden versterken, rekening houdend met kwetsbare gebieden en de wens van de betreffende gemeente. Daar waar recreatiemogelijkheden grensoverschrijdend zijn, heeft de provincie een duidelijke rol: de sector mag en kan groeien. Het is wel belangrijk dat de waarde en kwaliteit van de natuur in stand wordt gehouden. Veilig gebruik van recreatiegebieden kan alleen bij goed onderhoud en eventueel toezicht. Het is niet gek dat dit soms wat geld kost! Naar evenredigheid kan voor de nodige verzorging een bijdrage worden gevraagd.

Binnen onze provincie Utrecht is toerisme en recreatie van groot belang voor iedereen. Dit moet altijd passen binnen de bestaande infrastructuur en
mag niet tot verdere problemen leiden op andere gebieden.
Wij vinden dan ook dat het niet tot enige overlast mag leiden, maar goed aangesloten moet zijn bij de rest van onze Economie.