Speerpunten van U26 GEMEENTEN

U26 GEMEENTEN wil de volgende doelstellingen in de komende periode realiseren.

1. Bestuur

 • Intensieve inspraakprocedures met inwoners.
 • Instellen van een bindend of correctief referendum.
 • Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking.
 • Transparante overheid: duidelijkheid in besluitvorming én in financiën.

2.Wonen en ruimtelijke ordening

 • Geen ‘van boven’ opgelegde bouwopgave.
 • De beslissing om wel/niet te bouwen buiten de rode contouren, is een vraagstuk voor gemeenten.
 • Lokale werkgelegenheid contra uitbreiding wegennetwerk.

3. Milieu, duurzaamheid en energietransitie

 • Stimuleren en faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven.
 • Rekening houden met beschikbare draagkracht van mensen.
 • Eventuele overgang naar waterstofgas onderzoeken en faciliteren. Dit is een mogelijk goede vervanger; het aardgasnetwerk blijft dan bruikbaar.
 • Plaatsing van windmolens op land tegengegaan. Alleen daar waar het goed kan is het akkoord. Anders alternatieven verzinnen.

4. Mobiliteit en veiligheid

 • Hoogwaardig secondair provinciaal wegenverkeersplan opstellen; goede randwegen creëren en gevaarlijke provinciale wegen en knelpunten aanpakken.
 • Snelfietspaden realiseren en eventueel verbreden. Inwoners stimuleren om de fiets te pakken.
 • Continuïteit in het busvervoer waarborgen (ook tussen dorpen).
 • Boa’s beter opleiden en meer verantwoordelijkheden geven: meer inzet op scholing en training.

5. Economie en werkgelegenheid

 • Extra inzet op samenwerking tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid (denk aan extra stageplekken).
 • Actieve promotie zodat internationale bedrijven zich willen vestigen in de provincie. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid, ook buiten de steden.
 • Bij groei in de economie rekening houden met mobiliteit en milieu. Wonen en werken dichter bij elkaar houden.

6. Natuur, landbouw en recreatie

 • Zuinig zijn op de natuur door o.a. beter onderhoud.
 • Aandacht voor goede waterkwaliteit: goed beheer en het geven van ruimte.
 • Dieren een fatsoenlijke leefomgeving bieden. Wanneer dieren een probleem vormen: proportionele oplossingen doorvoeren of verplaatsen.
 • Grensoverschrijdende recreatie coördineren, desnoods onderbrengen binnen gemeenten. Samenwerking bewerkstelligen.
 • De ecologische hoofdstructuur vergroten.
 • Aanleg zonneweiden landbouwgronden met monocultuur.

7. Cultuur en historisch erfgoed

 • Extra inzet op onderhoud en restauratie van monumenten.
 • Multifunctionele invulling bedenken voor oude, ‘onpopulaire’ gebouwen.