Speerpunten van U26 GEMEENTEN

U26 GEMEENTEN wil de volgende doelstellingen in de komende periode realiseren.

1. Bestuur

 • Intensieve inspraakprocedures met inwoners.
 • Instellen van een bindend of correctief referendum.
 • Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking.
 • Transparante overheid: duidelijkheid in besluitvorming én in financiën.

2.Wonen en ruimtelijke ordening

 • Geen ‘van boven’ opgelegde bouwopgave.
 • De beslissing om wel/niet te bouwen buiten de rode contouren, is een vraagstuk voor gemeenten.
 • Lokale werkgelegenheid contra uitbreiding wegennetwerk.

3. Milieu, duurzaamheid en energietransitie

 • Stimuleren en faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven.
 • Rekening houden met beschikbare draagkracht van mensen.
 • Eventuele overgang naar waterstofgas onderzoeken en faciliteren. Dit is een mogelijk goede vervanger; het aardgasnetwerk blijft dan bruikbaar.
 • Plaatsing van windmolens op land tegengegaan. Alleen daar waar het goed kan is het akkoord. Anders alternatieven verzinnen.

4. Mobiliteit en veiligheid

 • Hoogwaardig secondair provinciaal wegenverkeersplan opstellen; goede randwegen creëren en gevaarlijke provinciale wegen en knelpunten aanpakken.
 • Snelfietspaden realiseren en eventueel verbreden. Inwoners stimuleren om de fiets te pakken.
 • Continuïteit in het busvervoer waarborgen (ook tussen dorpen).
 • Boa’s beter opleiden en meer verantwoordelijkheden geven: meer inzet op scholing en training.

5. Economie en werkgelegenheid

 • Extra inzet op samenwerking tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid (denk aan extra stageplekken).
 • Actieve promotie zodat internationale bedrijven zich willen vestigen in de provincie. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid, ook buiten de steden.
 • Bij groei in de economie rekening houden met mobiliteit en milieu. Wonen en werken dichter bij elkaar houden.

6. Natuur, landbouw en recreatie

 • Zuinig zijn op de natuur door o.a. beter onderhoud.
 • Aandacht voor goede waterkwaliteit: goed beheer en het geven van ruimte.
 • Dieren een fatsoenlijke leefomgeving bieden. Wanneer dieren een probleem vormen: proportionele oplossingen doorvoeren of verplaatsen.
 • Grensoverschrijdende recreatie coördineren, desnoods onderbrengen binnen gemeenten. Samenwerking bewerkstelligen.
 • De ecologische hoofdstructuur vergroten.
 • Aanleg zonneweiden landbouwgronden met monocultuur.

7. Cultuur en historisch erfgoed

 • Extra inzet op onderhoud en restauratie van monumenten.
 • Multifunctionele invulling bedenken voor oude, ‘onpopulaire’ gebouwen.

Contact

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bedankt voor uw steun en vertrouwen

U26 Gemeenten wil iedereen die tijdens de provinciale staten verkiezingen 2023 op U26 Gemeenten gestemd heeft hartelijk danken voor hun steun en vertrouwen.