Wat is de rol van de provincie in de provincie Utrecht?

Voor veel mensen is het niet duidelijk wat de provincie precies doet. Daarom bieden wij u deze informatie aan.
Zodat u weet waarom u op 15 maart naar de stembus gaat. Er zijn 5 gebieden waarover de provincie iets te zeggen heeft.

Dit is de echte rol van de provincie Utrecht

1. Ruimtelijke ordening

De provincie stelt een structuurvisie op. Hierin staat waar huizen, wegen en natuur komen.

Hoewel de gemeenten niet wettelijk verplicht zijn om zich aan deze visie te houden, gebeurt dit meestal wel.

2. Mobiliteit en infrastructuur

De provincie bepaalt waar wegen worden aangelegd, waar ruimte is voor wonen of industrie. De gemeenten houden hier rekening mee.

De provincie regelt ook alles voor het openbaar vervoer binnen de provinciegrenzen.

3. Milieu, toezicht en handhaving

De regering stelt landelijke milieuwetgeving vast. De provincie heeft er niets over te zeggen. De provincie moet dit wel uitvoeren en er toezicht op houden.

4. Natuur en energie

Natuurbehoud is een van de belangrijkste taken van de provincie. Dat geldt voor behoud van bestaande natuur, maar ook voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden.

Provincies zijn ook verantwoordelijk voor de windmolenparken en zonneweides.

5. Bestuur

De provincie houdt toezicht op de waterschappen en op de gemeenten. Alleen in gevallen van uiterste nood grijpt de provincie in.

Wat is de rol van de provincie Utrecht bij deze onderwerpen?

Asielzoekers en statushouders
Wat betreft asielzoekers heeft de provincie geen taak. De provincie kan wel gemeenten ondersteunen

Bij de huisvesting van statushouders heeft de provincie wel een taak. De regering bepaalt per gemeente het aantal woonplekken. De provincie moet zorgen dat de gemeenten de aantallen ook echt behalen. De Provincie kan de gemeente zelfs dwingen.

Stikstof
Omdat natuur(behoud) een van de taken van de pronvincie is, heeft de provincie een grote rol bij de aanpak van stikstof.

Ook hier stelt de regering de doelstellingen vast. De provincie mag kiezen hoe deze doelstellingen worden behaald. Bijvoorbeeld dooe het uitkopen van boeren of andere maatregelen.

Woningbouw
De provincie bepaalt waar mag worden gebouwd. De gemeenten zorgen voor het bouwen.

Betaalbaarheid van leven
De provnicie gaat niet over dit onderwerp.
Dat is iets voor de regering en een beetje voor de gemeenten.
De provincie mag gemeenten wel ondersteunen.