Wonen en ruimtelijke ordening

Huizen bouwen

U26 GEMEENTEN vindt het niet nodig om een ‘van boven’ opgelegde bouwopgave door te voeren vanuit de provincie. Dat er gebouwd moet worden, dát is wel duidelijk! De woningmarkt is zo overspannen dat veel mensen (waaronder starters) niet meer in staat zijn om een woning voor een fatsoenlijke prijs te huren of kopen.

Bouwen voor de eigen inwoners is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De beslissing om al dan niet te bouwen buiten de rode contouren –tenzij aansluitend op bestaande bebouwing om versnippering van het landschap tegen te gaan- moet dan ook een beslissing zijn van de lokale gemeenteraad. Dit moet echter wel afgestemd worden met prestatieafspraken van woningbouwverenigingen en stichtingen.

De provincie kan echter wel een grote rol pakken in het bevorderen van samenwerking tussen en met Utrechtse gemeenten. Men moet in gezamenlijk overleg op zoek gaan naar mogelijkheden. De versnelling moet -waar mogelijk- gefaciliteerd worden, maar nooit opgelegd. De gemeenten weten het beste wat de lokale behoefte is, en moeten de regie houden. Houd rekening met de leefomgeving en wensen van eigen inwoners!

Onze jongeren en de toekomst.
Huisvesting voor onze studenten is een zeer belangrijk punt binnen de hele provincie Utrecht.
Er moet betere en betaalbare studenten huisvesting worden gerealiseerd, daar onze jeugd onze toekomst is en ook hier niet de lasten de eerste zorg mogen zijn.

Omgevingswet

Gemeenten hebben de hoofdrol als het gaat om de uitvoering van beleid in het kader van de Omgevingswet. provincie kan gemeenten en lokale instanties ondersteunen in de communicatie en de uitvoering binnen deze opgave. Buurgemeenten kunnen elkaar dan makkelijker vinden en samenwerking wordt bevorderd. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor een vermindering van de regelgeving. Wij pleiten dan ook voor vergunningverlening met begrip.

Kantoorgebouwen die we niet meer kunnen hergebruiken, mogen van U26 GEMEENTEN worden omgebouwd tot woonruimten voor bijvoorbeeld starters en senioren. Voor winkels geldt dit alleen indien deze niet liggen in centra. Dit om de leefbaarheid van het centrum niet onnodig te verstoren.