Mobiliteit en veiligheid

Auto

Knelpunten in de doorstroming moeten bij voorkeur aangepakt worden met technische oplossingen. Wij willen liever niet de focus leggen op meer asfalt. De hoofdstructuur in rijkswegen moet worden gesteund door een goed en bereikbaar provinciaal netwerk  van autowegen. Goede randwegen zijn gewenst om bewoners te vrijwaren van fijnstof, herrie en verkeersonveiligheid. Er moet een drastische verbetering komen van wegen in het ‘buitengebied’. Hoewel veel wegen goed begaanbaar zijn, bestaan er namelijk ook wegen die als levensgevaarlijk ervaren worden. Denk aan: onverwachte, scherpe bochten, slechte verlichting en asociale wegmisbruikers. Hier wil U26 GEMEENTEN een verbeterslag zien. De meest passende oplossing is afhankelijk van de betreffende locatie en plaatselijke omstandigheden.

U26 GEMEENTEN is voorstander van alle vormen van duurzaam vervoer, waarbij wel onderscheid wordt gemaakt tussen verantwoordelijkheden van provincie en particulieren. Particulieren moeten gemotiveerd worden door het goede voorbeeld. Wij vinden dan ook dat er meer bussen elektrisch moeten rijden. Waterstofgas kan een zeer goed alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. De voertuigen moeten -inclusief de accu’s- volledig herbruikbaar zijn.

Fiets

U26 GEMEENTEN wil dat het fietsgebruik wordt gestimuleerd door veilige en brede snelfietspaden te realiseren. Hierdoor worden de (elektrische) fiets en speed pedelac gezonde, goede alternatieven voor de auto! Dat houdt uiteraard ook in dat het openbaar vervoer goed bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk moet zijn voor fietsers. Nabij trein- of busstations moet voldoende, veilige stallingsgelegenheid zijn voor fietsers.

Openbaar vervoer

Als het gaat om woon- werkverkeer wordt er tevens veelvuldig gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. U26 GEMEENTEN vindt het belangrijk dat het OV niet alleen van het dorp naar de stad goed is, maar ook tussen dorpen onderling! Vooral in kleine dorpen zijn er vaak weinig mogelijkheden om te reizen met het OV. Dat willen wij graag anders zien. Inwoners moeten kunnen rekenen op continuïteit in het busvervoer. Hierbij moet extra aandacht komen voor oudere mensen die graag met de bus reizen.

Waar mogelijk moet het OV verbonden worden met faciliteiten voor auto’s, bijvoorbeeld door een P&R te realiseren.

Veiligheid in de openbare ruimte

Veiligheid van de openbare ruimte wordt gehandhaafd door de politie en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). U26 GEMEENTEN vindt dat boa’s meer verantwoordelijkheden kunnen dragen en meer selfsupporting kunnen zijn. Tijdens hun werk moeten zij effectief kunnen optreden tegen geweldig of agressie. Sommige boa’s hebben al politiebevoegdheden zoals fouilleren, of middelen als handboeien en een wapenstok. Wij zijn uiteraard wel van mening dat elke boa voldoende opgeleid moet zijn tot het uitvoeren van deze verantwoordelijkheden. Gedegen scholing en regelmatige training is dan ook erg belangrijk.