VERKIEZINGSPROGRAMMA VOOR DE PROVINCIALE STATEN 2023

SPEERPUNTEN U26 GEMEENTEN

Wij zijn een samenwerking van onafhankelijke lokale gemeentelijke partijen in de
Provincie Utrecht. Een transparante platvorm met een platte organisatie. Van onder
naar boven. Lokale krachten worden provinciaal gebundeld.
Bundelen van de krachten door samen te werken. De Provincie moet dienstbaar zijn
aan de gemeenten.

ENERGIETRANSITIE EN DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is van groot belang, het milieu staat onder druk. Binnen dit grensoverschrijdende probleem moet
naar samenwerking worden gezocht op alle verschillende niveaus. Het belangrijkste dat de Provincie kan doen is het
stimuleren en faciliteren van duurzaamheid onder inwoners en gemeenten door het inzetten van kortingen en
subsidies en daarnaast ook duurzaamheid als overweging bij al haar projecten integreren.

U26 GEMEENTEN is TEGEN dat de mega windturbines op het land komen en is groot voorstander dat de mega
windturbines op de olieplatforms en gasplatforms in zee komen die niet meer in gebruik zijn en die in de toekomst
stil komen te liggen (vrijkomen). Voor de mega windturbines moet het minimaal 1,5 à 2 kilometer van woningen en
bedrijven verwijderd zijn en moet het voldoen aan de flora en fauna wetgeving. Wij vinden dat met alternatieven,
zoals maximaal zonnepanelen op daken, eigen energie opgewekt moet worden in de Provincie Utrecht.

U26 GEMEENTEN is tegenstander van een kerncentrale in de provincie Utrecht, omdat de Provincie Utrecht te
dichtbevolkt is.

U26 GEMEENTEN onderschrijft het realiseren van zonnevelden mits er sprake is van meervoudig gebruik van de
gronden. Zie voor verdere info de website van U26 GEMEENTEN (u26gemeenten.nl)

WONEN, WERKEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN IMMIGRATIE
U26 GEMEENTEN is groot voorstander van de woningbouwproductie, die o.a. vormgegeven kan worden door
bouwen in polder Rijnenburg, van toestaan van permanente bewoning van recreatie- en waterwoningen en door het
realiseren van tijdelijke woningen. Daarnaast moet ook ingezet worden op de doorstroming.

Immigratie is een gezamenlijke opgave voor alle gemeenten. Inperken toestroom taak voor Rijk en EU.
Geen voorrang bij woningtoewijzing.

MOBILITEIT EN VEILIGHEID
Fietsgebruik extra stimuleren, door o.a. veilige en verbrede snelfietspaden te realiseren zodat de (elektrische) fiets
een gezond en goed alternatief wordt voor de auto op langere afstanden. Gemeenten stimuleren om binnen wijken
en rondom scholen veilige fietsstraten en fietspaden aan te leggen, waarbij fietsen prioriteit hebben boven auto’s.

Nadruk op het stimuleren Openbaar Vervoer, niet alleen van stadskern naar dorpskern, maar ook kruisverbindingen
tussen dorpskernen, met de inzet van de waterstofbus.

De uitbreiding van de tramverbinding is niet haalbaar door ruimtegebrek. Bovendien is een waterstofbus breder
inzetbaar, ook voor de verbindingen met de kleine dorpen en kernen.

Daar waar mogelijk het Openbaar Vervoer niet over de centrale knooppunten voeren.

Aansluiten van auto op Openbaar Vervoer naar P&R te faciliteren en goedkoop te houden.

AGRARISCHE SECTOR, NATUUR EN RECREATIE
Uitkoop van agrariërs dient te geschieden op vrijwillige basis, waarbij de Provincie de beleidsvrijheid moet hebben
om agrariërs te helpen bij innovatie en verduurzaming.

Uitbreiding van natuurgebieden kan alleen door het koppelen van reeds bestaande gebieden.

Recreatie is heel belangrijk in de Provincie, juist rond de grote steden. Het is essentieel voor de inwoners van de
Provincie om in hun eigen omgeving veilig te kunnen recreëren. Ook voor de lokale economie is dit zeer belangrijk.

Om in hun eigen omgeving veilig te kunne recreëren is een vrije toegankelijkheid van de recreatiegebieden van groot
belang.

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
De Provincie dient initiatieven te ontplooien om vervuilende industrie (versneld) te verduurzamen.
Uitplaatsing is geen optie omdat het ten koste gaat van de werkgelegenheid.

Oude bedrijventerreinen dienen gerenoveerd te worden, zodat het onnodig is om nieuwe bedrijventerreinen aan te
leggen.

Tevens zou de Provincie zich moeten inzetten om schone en innovatieve bedrijven aan te trekken, bijv. Utrecht
Science park.

CULTUUR EN HISTORISCH ERFGOED
Het Utrechts cultureel erfgoed is uniek. Daar mogen wij trots op zijn en dat moeten wij in stand houden. Behoud van
cultureel historisch erfgoed en ondersteunen van cultuur is essentieel voor de ontwikkeling van de culturele
infrastructuur. Daarvoor moeten wij zuinig zijn op zowel het erfgoed als de betrokken vrijwilligers. De Provincie
ondersteunt datgene wat lokaal belangrijk wordt geacht.

De Provincie moet juist in deze tijd extra geld uittrekken voor de culturele voorzieningen, verenigingen en
dorpshuizen, aangezien deze door de gestegen energieprijzen zwaar getroffen zijn.

BESTUUR EN FINANCIEN
De inwoners hebben invloed aan de basis van elk besluit.

Regelmatig overleg tussen onze inwoners en alle politieke lagen, gericht op het behalen van efficiëntie, effectiviteit
en kwaliteit. Beleid moet doelgericht en meetbaar geformuleerd en consistent zijn, dus aansluiten op de rest van het
beleid.

Alles wat binnen de Provincie gebeurt moet zichtbaar zijn. Vóór iedereen en in duidelijke taal. Zichtbaarheid van wat
de besluitvorming voor gevolgen heeft voor inwoners en leefbaarheid.

De Provincie bepaalt gezamenlijk met gemeenten het beleid en komt tot oplossingen.

De controle op geldstromingen moet eenvoudiger en transparanter worden gemaakt in relatie tot inkomsten en
uitgaven. Kostenbeheersing staat voorop, maar dit mag niet leidend zijn voor het schrappen van essentiële zaken.
Geld is en blijft namelijk nodig voor een goed levensonderhoud op het gebied van o.a. duurzaamheid, groen,
veiligheid, verkeer en OV-vervoer.

U26 GEMEENTEN is geen voorstander van verdere verhoging van de motorrijtuigenbelasting