Bestuur en financiën

Inspraak

De inwoner hoort aan de basis van elk besluit te staan. Om deze reden vindt U26 GEMEENTEN het belangrijk dat er constant dialoog plaatsvindt tussen bewoners en de lagere overheden. Er moet meer inspraak ‘van onderaf’ komen, oftewel: meer zeggenschap vanuit de bevolking! Wellicht heeft u goede ideeën over hoe de provincie bepaalde beleidsvelden kan inrichten. Denk bijvoorbeeld aan uw wensen op het gebied van verkeer, wonen, economie, (regionaal) busvervoer of cultuur. Door een intensieve inspraakprocedure willen wij ervoor zorgen dat de provincie op de hoogte blijft van uw voorkeuren. Dit kan ofwel door het organiseren van inspraakbijeenkomsten, of zelfs via social media. Eerst een heldere inspraak, vervolgens een slagvaardig besluit.

U26 GEMEENTEN zou zelfs een stapje verder willen gaan! Nederland is een democratische rechtstaat. Het kan niet zo zijn dat belangrijke besluiten het gevolg worden van partijpolitieke compromissen. Inwoners moeten het laatste woord hebben over beslissingen. U26 GEMEENTEN is daarom vóór het instellen van een bindend of correctief referendum. Besluiten worden op deze manier veel meer aangepast aan de wensen en behoeften van de maatschappij. Tevens zorgt dit voor meer publiek debat en voelen inwoners zich betrokken bij de samenleving. Als een besluit door het volk gesteund wordt, kan er doorgaans ook gerekend worden op een vlotte uitvoering. Hier is iedereen bij gebaat!

Samenwerken

U26 GEMEENTEN pleit tevens voor een efficiënte en effectieve manier van besturen. Dit willen wij bewerkstelligen door een bevordering van (intergemeentelijke) samenwerking. Bestuurlijke samenwerking binnen de provincie zorgt voor een sterkere regio. Door met verschillende instanties samen naar vraagstukken te kijken, kan men immers altijd van elkaar leren én elkaar steun bieden. Het is echter uiteraard niet de bedoeling dat overheden zich met elkaars bevoegdheden gaan bemoeien; lokale instanties blijven namelijk eigen opgaven en denkbeelden hebben. Om deze reden is de duidelijke taakverdeling dan ook van groot belang. Wat bij de gemeente hóórt, moet bij de gemeente blijven.

Kortom: men behartigt gezamenlijk lokale belangen en doelstellingen. Deze worden provinciaal bepleit en geborgd. Dus: van onderaf naar boven!

Transparante overheid

Tot slot streeft U26 GEMEENTEN het belang van de transparante overheid na. Besluitvorming van de provincie heeft wel degelijk effect op uw dagelijks leven. Hier zijn mensen zich vaak niet bewust van. Wij willen dat de gevolgen van besluiten meer zichtbaar worden voor de inwoner. Een goede communicatie is hierbij cruciaal!

Waar gaat ons geld allemaal heen?. U26 GEMEENTEN pleit voor een transparant financieel beleid waarbij betrouwbaarheid voorop staat: “zeggen wat je doet, doen wat je zegt”.

Financiële procesvoering

Net als in een bedrijf moet het bij de provinciale financiën gaan om een goede balans tussen inkomsten en uitgaven. Om deze balans te bewaken is een transparant en controleerbaar bestuur essentieel. Elke stap in de financiële procesvoering moet klare taal spreken naar de bewoners. De mensen moeten te allen tijde weten waar ze aan toe zijn. De controle op geldstromingen moet eenvoudiger worden gemaakt.

Kosten moeten inzichtelijk zijn en in relatie staan tot de uitgaven. Bezuinigingen in uitgaven moeten kritisch bekeken worden. Kostenbeheersing staat voorop, maar dit mag niet leidend zijn voor het schrappen van essentiële zaken. Geld is en blijft namelijk nodig voor een goed levensonderhoud op het gebied van o.a. duurzaamheid, groen, veiligheid, verkeer en vervoer!

Er zijn twee soorten provinciale belasting: inkomsten uit belastingen en gestelde heffingen. Bij het eerste soort kunt u denken aan de motorrijtuigenbelasting. De opbrengst hiervan gaat naar de provincie, die dat geld vrij mag besteden. Bij de andere vorm gaat het om heffingen, zoals grondwaterheffing en leges. Wat U26 GEMEENTEN betreft, worden provinciale tarieven nooit zonder meer verhoogd. Als het voorkomt dat er een correctie plaatsvindt, dan moet hiervoor een motief zijn met een heldere motivering. Openheid in beweegredenen en actieve informatieverstrekking komt hier tevens aan bod.