Milieu, duurzaamheid en energietransitie

Duurzaamheidsinitiatieven: haalbaar, betaalbaar én in samenspraak

Het milieu staat onder druk en dit zorgt voor een grensoverschrijdend probleem. Aandacht en actie op het gebied van duurzaamheid is dus van groot belang! U26 GEMEENTEN vindt dat er samenwerking gezocht moet worden op verschillende niveaus. Een van de taken die de provincie op dit gebied kan vervullen, is het stimuleren én faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven onder inwoners.  

Wij realiseren ons uiteraard dat duurzaamheid ook geld kost. Om deze reden is het wel belangrijk om realistisch te blijven. Duurzaamheidsdoelen mogen niet overhaast worden en moeten behapbaar zijn voor de inwoner. Er moet rekening gehouden worden met de beschikbare draagkracht van de mensen. Een duurzaam leven moet haalbaar, betaalbaar en in goede samenspraak tot stand komen. U26 GEMEENTEN is dan ook vóór bevordering van kortingen en subsidies op het gebied van energiebewuste maatregelen, zoals het isoleren van woningen. Verder zien wij ook graag een investering in nieuwe coöperatieve initiatieven rondom duurzaamheid.

Het acuut loskoppelen van gas vinden wij niet de beste oplossing. U26 GEMEENTEN ziet kansen in de overschakeling naar waterstofgas. Om deze reden vinden wij dat een eventuele overgang verder uitgekristalliseerd moet worden. Het faciliteren van een mogelijke overschakeling kan een mooie taak voor de provincie zijn.

Verduurzaming van bedrijven dient ook gefaciliteerd te worden door de overheid. Het is echter aan de commerciële partijen zélf om met de bedrijfsvoering geld te verdienen.

Het uitbreiden van de 4e aanvliegroute bij Schiphol over de provincie Utrecht heen zijn wij beslist TEGEN.
   Als de 4e aanvliegroute er toch moet komen, moet er dezelfde heffing worden opgelegd aan stikstof reduceren als aan de agrariërs en kerosine uitstoot boven onze groene longen gelijk wordt gecompenseerd en     
   doorberekend.

Leefbaarheid

Duurzaamheidsinitiatieven mogen echter niet ten koste gaan van het persoonlijke woongenot van inwoners. Zonneweides en windmolens zijn wellicht goed voor het milieu, maar gaan ook in grote mate ten koste van het landschap. Hiervoor kunnen wellicht alternatieven verzonnen worden.

Als het plaatsen van windmolens bijvoorbeeld de enige uitweg is om te komen tot een CO2-reductie, dan heeft de plaatsing op zee sterk de voorkeur. Zonder objectief onderzoek naar de overlast voor de leefomgeving, moet plaatsing van windmolens op het land worden tegengegaan.

Een van de grote boosdoeners voor een gezond leefmilieu is fijnstof. Fijnstof ‘hangt’ in de lucht en ontstaat o.a. door verbrandingsprocessen in de industrie en het verkeer. Door blootstelling aan fijnstof kan men flinke gezondheidsklachten krijgen. Het is daarom belangrijk dat óók hierom een gezonde en moderne visie op duurzaamheid ontwikkeld wordt. Op alle fronten (recreatie, wonen, mobiliteit en landbouw) moet het milieu overwogen worden.